Ochrona Danych Osobowych

Dla kontrahentów

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  z  przetwarzaniem  danych  osobowych  i  w  sprawie swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy  95/46/WE  (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) (dalej: RODO), informuję, że:
Administrator danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

WZD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Zdrojowa 2, 43-200 Pszczyna
NIP: 6381599473
Tel.: 32 210 30 66; e-mail: wzdpna@wp.pl
Inspektor Ochrony Danych
Inspektorem Ochrony Danych w WZD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest Przemysław Hulbój;
e-mail: iod.wzd@gmail.com;
adres do korespondencji: Inspektor Ochrony Danych, ul. Zdrojowa 2, 43-200 Pszczyna
Dane przetwarzane będą zgodnie z RODO.
Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonywania umowy, w celu realizacji innych świadczeń na podstawie udzielonej zgody, w wykonaniu obowiązków wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów oraz dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez WZD Spółka z o.o., w tym w szczególności w celu realizacji umowy, wystawiania dokumentów księgowych, rozpatrywania reklamacji oraz ustalenia, dochodzenia i obrony wzajemnych roszczeń - zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a), b), c) i f) RODO.
Obowiązek/dobrowolność podania danych osobowych
Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne i wynika z zawartej umowy i prowadzonej współpracy gospodarczej, a konsekwencją niepodania danych może być częściowa lub całkowita niemożność nawiązania współpracy oraz wykonywania umowy przez WZD Spółka z o.o.
Czas przetwarzania danych
Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez okres obowiązywania umowy, do czasu wygaśnięcia wzajemnych roszczeń wynikających z umowy z WZD Spółka z o.o. jak również przez czas konieczny z uwagi na ciążące na administratorze obowiązki wynikające z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
Odbiorcy danych osobowych
Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych są inne uprawnione podmioty na podstawie przepisów prawa, banki realizujące transakcje, a także podmioty, z którymi administrator zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych w związku z realizacją usług na rzecz administratora, w szczególności: usług serwisowych systemu komputerowego, usług prawniczych.
Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
Prawa osoby, której dane dotyczą

Na podstawie RODO (z zastrzeżeniem ograniczeń, które wynikają z RODO oraz innych przepisów prawa) ma Pan/Pani prawo do:

  • żądania dostępu do swoich danych osobowych;
  • żądania usunięcia swoich danych osobowych;
  • żądania sprostowania swoich danych osobowych;
  • żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  • przeniesienia swoich danych osobowych;
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
  • cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Żądanie realizacji ww. praw może Pan/Pani zgłosić na adres e-mail oraz adres do korespondencji Inspektora Ochrony Danych.
Skarga do organu nadzorczego
Ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.